Powerguy.sk    Energie slobody! 

Páčime sa vám?

Doprava a platba

Platby

 

Newsletter PowerGuy

  • ViP zľavy pre odberateľa
  • Tipy špecialistov ZADARMO
  • atraktívne súťaže
  • Vaša emailová adresa
 

Platby

Kontakt

Eljet s.r.o.

tel: +420 602 123 363
email: info.powerguy@gmail.com
IČ: 01504134


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti Eljet s.r.o.

so sídlom Pod Baštami 299/7, 160 00 Praha 6

identifikačné číslo: 01504134

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel 207499, vložka C

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.powerguy.sk  

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Eljet sro, so sídlom Pod Baštami 299, 160 00 Praha 6, identifikačné číslo: 01504134, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel 207499, vložka C (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.powerguy.sk  (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

V prípade uvedenia také ceny, pri ktorej je zjavné, že sa jedná o chybu v písaní a číslach, nie je táto cena záväzná a kúpna zmluva nie je uzavretá.

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6;

- v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2200489102/8330, IBAN:CZ9320100000002200489102, BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX, vedený u spoločnosti FIO Banka, a.s. (Ďalej len "účet predávajúceho");

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;

- bezhotovostne platobnou kartou online.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14 ) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@powerguy.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

 

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@powerguy.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.soi.sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho. Viac informácií k takémuto spracovaniu nájdete na tomto odkaze.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

10.2. Voľbou práva podľa tohto článku obchodných podmienok nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť, a ktoré by sa v prípade absencie voľby práva inak použila podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

10.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.5. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Kladenská 278/61, 160 00 Praha 6, adresa elektronickej pošty info@powerguy.sk, telefón +420 602 123 363.

Reklamačný poriadok eshopu Powerguy.sk

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č 40/1964 Zb. , Občiansky zákonník a zákonom č 634 / 1992 Z. z., O ochrane spotrebiteľa, všetko v účinnom znení a vzťahuje sa na tovar zakúpený v našom e - shope.Predávajúcim je právnická osoba Eljet sro, so sídlom Pod baštami 299/7, 160 00 Praha 6, identifikačné číslo: 01504134, spisová značka C 207499, vedená na Mestskom súde v Prahe (ďalej len " predávajúci ").Kupujúci prevzatím tovaru od Predávajúceho, alebo prevzatím tovaru na pošte alebo od prepravcu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

I. ZÁKLADNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať.Chybou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou je použitie nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržanie technológie alebo nevhodná technológia, poprípade nevhodné konštrukčné riešenie.Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

II. ZÁRUČNÁ DOBA

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, kedy kupujúci po skončení reklamačného konania bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj dobou, po ktorú pri správnom užívaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

III. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený.Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj v ktorejkoľvek prevádzkarni patriacej Predávajúcemu, v ktorej je prijatie reklamácie možné, a to s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v mieste sídla Predávajúceho.Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne, alebo zaslaním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na adresu zákazníckeho centra Predávajúceho - Eljet sro, Vostrovská 43, 160 00 Praha 6.
Reklamáciu je povinný kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení vady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená.
Ďalej je kupujúci povinný špecifikovať, akým spôsobom sa vada prejavuje, a uviesť voľbu práva zo zodpovednosti za vady, ktoré uplatňuje. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na odstránenie chyby či zľavu, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s Predávajúcim inak.
Kupujúci je povinný preukázať , že jeho nárok na vybavenie reklamácie je oprávnený, najmä že vec zakúpil u Predávajúceho a kedy ju zakúpil.V prípade zaslania tovaru prepravnou službou je vhodné najmä zaslanie kópie nákupného dokladu a platný záručný list.Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a doložené potrebnými dokladmi.V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii je kupujúci povinný odovzdať tovar kompletný a vo vhodnom obalovom materiáli, ktorý vyhovuje prepravným požiadavkám dodaného tovaru - najlepšie v pôvodnom obale.Predajca nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ak nebude vhodne zabalený a odovzdaný s dodanými súčasťami a príslušenstvom.Reklamovaný tovar bude prijaté k reklamácii, len ak je tovar riadne vyčistené, vysušené a posúdenie reklamácie nebránia všeobecné zásady hygieny.
Pre urýchlenie komunikácie žiadame Kupujúci o označenie zásielky obsahujúce reklamovaný tovar a zhora uvedené doklady nápisom "REKLAMÁCIA -e- shop" a ďalej o uvedenie dostatočných kontaktných údajov, najmä adresy a telefónneho čísla.
Predávajúci nepreberá žiadne nevyžiadané zásielky na dobierku alebo na náklady Predávajúceho!
Iba v prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu poštovného v nutnej výške.

IV. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Uplatní kupujúci právo zo zodpovednosti za vady predaného tovaru riadnym spôsobom, je predávajúci povinný o reklamácii rozhodnúť ihneď, v zložitejších prípadoch v lehote do troch pracovných dní.Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba, potrebná k odbornému posúdeniu vady.
Reklamácia, vrátane odstránenia vady , musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.Ak nedôjde k vybaveniu reklamácie v tejto lehote, má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu neodstrániteľnú.
O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie (vrátane prípadného písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie), vydá Predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho.

V. ODSTRÁNITEĽNÉ VADY

Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru a oprava môže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote.Lehota na odstránenie vady nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní, popr. dobu dlhšiu, na ktoré sa predávajúci s kupujúcim dohodli.Posúdenie charakteru vady prislúcha Predávajúcemu.
Predávajúci je povinný uviesť bezplatne a bez zbytočného odkladu vec do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho.
Kupujúci má teda najmä právo, aby reklamovaná vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená.Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo, ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti.Ak nie je oprava chyby ani výmena tovaru možná, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť.


VI. NEODSTRANITEĽNÉ VADY

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nebolo vykonané vo vyššie uvedenej lehote 30 dní (popr. v dlhšej lehote, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodli).
Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu , aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez vady, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Aj v prípade vady odstrániteľnej má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, ak nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať.O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne.Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.
V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť.Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania ak možnostiam ďalšieho použitia.

VII. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu uviesť tovar do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, buď opravou tovaru, alebo jeho výmenou.Ak to nie je možné, je kupujúci oprávnený požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.
Kupujúci je povinný si tovar pri prevzatí riadne a dôkladne skontrolovať a prezrieť.V prípade, že zistí na tovare vadu alebo zistí iný rozpor s objednávkou, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v zostávajúcich 18 mesiacoch, sa riešia spôsobom uvedeným vyššie v článkoch I. - VI.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Vrátenie tovaru:
Nepoužitý tovar môže Kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia.Ak chce Kupujúci tovar vrátiť, zašle ho späť na vlastné náklady na vyššie uvedenú adresu Predávajúceho.
Tovar zašle späť v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja.
Tovar bude späť zaslaný ako obyčajná alebo doporučená zásielka.Pri vrátení tovaru sa peniaze vyplácajú prevodom na účet.Vrátenie kúpnej ceny bude zrealizovaných maximálne do 30 kalendárnych dní . Číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze zaslané, uvedie Kupujúci písomne ??na liste priloženom k zásielke.K zásielke bude priložený list obsahujúci správu kupujúceho o tom, že odstupuje od zmluvy v zákonom danej lehote a v požadovanom stave vracia nakúpený tovar.


Výmena:
Pri prvej výmene tovaru neúčtuje predávajúci Kupujúcemu žiadne poplatky za balné a poštovné.Výmenu tovaru je možné vykonať v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, vždy v celkovej cene za výrobok rovnakej alebo vyššej ako bola kúpna cena na výrobok pôvodný.V prípade, že bude cena nového výrobku vyššia, bude rozdiel v cene Kupujúcim uhradený priamo na mieste výmeny.Vrátený tovar bude v jeho originálnom obale, nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva, schopný ďalšieho predaja. Kupujúcim bude predložený kúpna doklad na vrátenej tovaru.
Výmenu tovaru zaslaním možné realizovať iba na vyššie uvedenú adresu skladu Predávajúceho.

IX. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o kupujúcich predávajúci spracováva v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 10.1.2012. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.

dôležité upozornenie: reklamácie  NEODOSIELAJTE na adresu:

PowerGuy.sk
(/FROGMAN s.r.o./)
P.O.Box 901 - Det. prac. - Sihot
911 01 Trencin 1